Inspektor Ochrony Danych
Agnieszka Szołtysek
email: ido.mhr@grupaformat.pl
tel.: +48 605 820 119

Koordynator ds Ochrony Danych Osobowych
Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.

Justyna Cepil
email: ido@mhr.com.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informuję Pana/Panią że: 

 

1.    Administratorem Danych Osobowych jest Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji realizacji zamówienia.

3.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda.

4.    Podanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia.

5. Pana/Pani dane adresowe są przekazywane firmie kurierskiej w celu realizacji zamówienia.. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz do państw trzecich.

6.    Pani/Pana dane będą archiwizowane przez 5 lat po sprawozdaniu finansowym, a następnie trwale usuwane .

7.    Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody. Brak podania danych skutkuje nie wywiązaniem się zapisów umowy, oraz brakiem możliwości realizacji zamówienia.

8.    Posiada Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

9.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.