Inspektor Ochrony Danych
Agnieszka Szołtysek
e-mail: ido@mhr.com.pl
tel.: +48 605 820 119

Koordynator ds Ochrony Danych Osobowych
Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.

Agnieszka Daniec
email: ido@mhr.com.pl

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych z obszaru ochrony danych osobowych:
1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2018 poz. 1000), udostępniamy Państwu opracowane klauzule informujące o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Małopolską Hodowlę Roślin Sp. z o.o. – Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Krakowie przy ul. Zbożowej 4.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów umowy, wykonania zamówienia
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zapisów umowy, wykonania zamówienia.
 5. Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa w tym do państw trzecich.
 6. Pana/Pani dane będą archiwizowane przez 5 lat po sprawozdaniu finansowym, a następnie trwale usuwane .
 7. Podane przez Pana/ Panią dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody. Brak podania danych skutkuje nie wywiązaniem się zapisów umowy, oraz brakiem możliwości realizacji zamówienia.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.